Grönt tak biologiskt månfalden-tillhandahållar ersättning för Flora och Fauna

På de ytor där naturen blivit förstörd av byggnadsarbete eller blivit asfalterade kommer grönatak till sin rätt som ersättare fär förlorade habitater och grönytor för flora och fauna. Framför allt naturliga självskötande extensiva grönatak är viktiga tillflykstorter för flora och fauna. Vilda bin, fjärilar och insekter hittar mat och skydd där. Utvecklingen av biologisk mångfald beror dock i stor utsträckning på hur de livsmiljöer som tillhandahålls för flora och fauna på ett tak är uppbyggda. Rena sedumtak som ofta installeras i samband med mycket grunda substratdjup är inte lämpliga för att utnyttja denna potential. Faktum är att biotopfunktionen på anlagda/installerade grönatak kan utvecklas specifikt med mycket litet arbete med olika designfunktioner och tillämpning av grundläggande principer för biologisk mångfald under planerings- och genomförande stadierna.

Hur man främjar biotopfunktionen på anlagda/installerade grönatak:

Modulering av substratytanModulering av substratytan: Variation av substratdjupet skapar olika livsmiljöer som kommer att öka mångfalden av arter som finns tillgängliga i planteringsområdena


Sandfickor och grova grusbäddarSandfickor och grova grusbäddar: Vegetationsfria områden är en viktig anrikning av biotopen och används av insekter och andra takinvånare som gömställe, fortplantnings område och en solskyddad plats.


Tillfälliga vattenkropparTillfälliga vattenkroppar: Genom att använda kanter och mattor kan områden skapas för att behålla regnvatten på taket under en längre tid. Det förbättrar mängden tillgängligt vatten, t.ex. för insekter och fåglar.


Vegetationsval, t.ex. FoderväxterVegetationsval, t.ex. Foderväxter: Om områden med djupare substrat finns tillgängliga (t.ex. genom att skapa kuperade högar) kan foderväxter användas för insekter och fåglar eller till och med ett större urval av inhemska växter.


InsektshotellInsektshotell: Användningen av insektshotell främjar specifikt insektkolonisering


Introduktion av stormfälleIntroduktion av stormfälle: Döda grenar och trädstammar är ett särskilt värdefullt strukturellt element. stormfälle används som livsmiljö av mossa, lavar, svampar, skalbaggar, flugor, myror, myror och vilda bin, bland andra.


Gröna tak system

 • 1: Pluggplantor enligt plantlista
  “Levande Landskap”
 • 2: System Substrat “Levande Landskap“
 • 3: Filter Sheet SF
 • 4: Floradrain® FD 25-E
 • 5: Protection Mat SSM 45
 • 6: Ifall tätskiktet ej är rotbeständigt
  krävs ytterligare Root Barrier WSF 40.
Systemaufbau
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Bitte beachten Sie, dass eine exakte Zuordnung der Legende in dieser Druckdarstellung nicht für jeden Browser gewährleistet ist. Für präzisere Angaben empfehlen wir Ihnen die CAD-Grafiken im Planungsportal unter www.zinco.de/planungsportal.